Garanti Belgesi Nedir?

garanti-belgesi-istanbul-sshyb

Garanti Belgesi Nedir ?

Garanti Belgesi Nedir? dediğimizde İmalatçı – Üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az (2) iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

Garanti Belgesi Nasıl Alınır ?

İmalatçı- Üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, garanti belgesi ‘ni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na onaylatmak zorundadırlar.

Bakanlığın onayı bulunmayan garanti belgesi geçersizdir. Garanti Belgesi başvuruları için Elektronik İmza (E-İmza) alınması gerekmektedir. Garanti belgesi başvurusu, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ( sshyb ) başvurusu, servis ağı kurulumu ve elektronik imza alımı işlemleri için şirketimiz tüm danışmanlık hizmetlerinde olduğu gibi garanti belgesi alımı ve diğer işlemlerde de sizleri yalnız bırakmamaktadır.

Garanti Belgesi Sorgulama

Garanti Belgesi sorgulama hizmeti, satın almış olduğunuz sanayi ürününün garanti belgesi ‘nin olup olmadığını sorgulanmanıza yardımcı olur. Artık garanti belgesi sorgulama işlemi e devlet kapısı üzerinden ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın aşağıda ki linki aracılığıyla yapılabilir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi Merkezi

Not : Garanti Belgesi Sorgulama işlemi için Garanti belgesi numarası veya unvan gerekmektedir.

Garanti Belgesi’ nde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler

 Tüketicilere verilecek garanti belge ‘sinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer almalıdır:

 1. a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi
 2. b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 3. c) Fatura tarih ve sayısı,

ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası, d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

 1. e) Garanti süresi,
 2. f) Azami tamir süresi,
 3. g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi

 ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

 1. h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

ı)  Tüketicilerin  şikayet  ve  itirazları  konusundaki  başvurularını  tüketici  mahkemelerine  ve  tüketici  hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi

 1. i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer hak

Kimler Garanti Belgesi Almak Zorundadır.

(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekem mülettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.

(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi

Garanti Belgesi’ nin geçerlilik süresi düzenleniş tarihi itibari ile en az 2 yıldır.

Garanti Belgesi Yenileme İşlemleri ( Garanti Belgesi vize işlemi )

Geçerlilik süresi sona eren garanti belgelerinin yenilenmesi ( Garanti Belgesi vize işlemi ) için yapılacak müracaatlar, yeni belge başvurusu şeklinde olacaktır.

Garanti Belgesi Muafiyeti

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmamaktadır.

Bu durumda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı il Müdürlüklerinden Garanti Belgesi Muafiyet Belgesi almak sureti ile ithalat gerçekleştirilir.

Garanti Belgesi Müracaatı Sırasında İstenilen Belgeler

Garanti Belgesi başvurusu sırasında istenilen belgeler için firmamız iletişim numaralarından bizimle irtibata geçiniz.

Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken Mallar

Yurt dışından ithal ettiğiniz veya Türkiye sınırları içerisinde ürettiğiniz malların birçoğuna Garanti Belgesi alınmaktadır. Ancak 2011 yılı içerisinde yürürlüğe giren Garanti Belgesi yönetmeliği gereği; son kullanıcı olarak nitelendirdiğimiz tüketicinin haricinde kalan, kişi ya da firmalara satılacak olan ürünler Garanti Belgesi kapsam dışı bırakılmıştır. Sizde firmanızın ithalini veya imalatını gerçekleştirdiğiniz ürünler için gerek Gümrük müdürlüğünde gerekse satış aşamasında zor durumda kalmamanız için ürünlerinizin Garanti Belgesi kapsam dışında bırakılıp bırakılmadığını öğrenmek için firmamız iletişim bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz.

Garanti Belgesi Gerektiren Ürünler

Garanti Belgesi gerektiren ürünlerin neler olduğunu ve ürünlerinizin bu kapsamda yer alıp almadığı tarafımızca ücretsiz olarak kontrol edilmektedir. Bu hizmetten faydalanmak için bizimle irtibata geçiniz.

Garanti Belgesi Hazırlama

Garanti Belgesi hazırlama işlemi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğünce yapılır. Ancak Garanti Belgesi hazırlanabilmesi için bir takım prosedürler ve hazırlanması gereken evraklar vardır. Biz SSHYB Danışmanlık olarak siz değerli müşterilerimizi hiçbir belge hazırlama zahmetine girmeksizin adınıza hazırlamış olduğumuz dosyanızı ilgili kurumlara iletiyoruz ve hızlı bir şekilde Belgenizi sizlere ulaştırıyoruz.

Garanti Belgesi Şartları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ithal veya imal ettiğiniz mallara Garanti Belgesi alınabilmesi için bir takım şartlar getirmiştir. Bunlardan ilki ilgili malın Garanti Belgesi alınabilecek ürünler kapsamına girip girmediğidir. İkincisi ise ilgili ürünün Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) gerektiren ürünler arasında yer alıp almadığıdır. Eğer, ürün Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) gerektirenler arasında yer alıyor ise ilgili standartta ve Bakanlığın belirlediği sayıda servis istasyonları bulanarak, firmanız ile servis istasyonu arasında anlaşma yapılması sağlanmaktadır. Bu işlemler sonrasında servis istasyonu kendi adına tanzim edilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ’ne ( HYB ) bağlı bulunduğu TSE İl Müdürlüğüne giderek firmanızı eklettirir. TSE tarafından Hizmet Yeterlilik Belgesi ( HYB ) işleme alındığında, aynı anda Sanayi Bakanlığının ortak havuz olarak değerlendirilen veri tabanına da yansımaktadır. Ancak bu aşamalar yapıldıktan sonra Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi başvurusu ( SSHYB ) yapılabilir.

Alanında uzman ekibiyle danışmanlık firması olarak biz SSHYB Danışmanlık yukarıda sayılan tüm işlemleri adınıza yürütmektedir ve işlemlerin her aşamasında tarafınıza bilgi akışı sağlamaktadır.

İhtiyari Garanti Belgesi

Garanti Belgesi düzenlenecek ürünler listesinde yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesi ‘nin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmaz. Yapılan başvurular red edilecektir.

Garanti Belgesi Model İlavesi

Eklenecek modellere ait teknik bilgi ve resimler hazırlanarak tarafımıza ulaştığı an, Garanti Belgesi model ilavesi işlemleriniz firmamız tarafından aynı gün sonuçlandırılmaktadır.

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik – 2014

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Azami tamir süresi: 13/6/2014 tarihli ve 29029 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler

Yönetmeliği ekinde yer alan listedeki her mal grubu için tespit edilen süreleri, b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

 1. c) Garanti belgesi: Üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen, ithal edilen veya satılan mallar için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu hakları gösteren belgeyi,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

 1. d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini, e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları ticari veya mesleki

amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi, f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

 1. g) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,

ğ) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

ifade eder.

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.

(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti ve Tamir Süresi

MADDE 6 – (1) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu

Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

(2) Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir.

(3) Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Garanti Belgesi ‘nde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler

MADDE 7

(1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

 1. a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi
 2. b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, c) Fatura tarih ve sayısı,

ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası, d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

 1. e) Garanti süresi,
 2. f) Azami tamir süresi,
 3. g) Bütün parçaları dâhil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi

 ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

 1. h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

ı)  Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi

 1. i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer hak

Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü

MADDE 8 – (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Diğer Yükümlülükler

MADDE 9 – (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

 1. a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 2. b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 3. c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,  sözleşmeden  dönme  veya  ayıp  oranında  bedelden  indirim  haklarından  birini  kullanabilir.  Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi

MADDE 10 – (1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım Hatası

MADDE 11 – (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Kaldırılan Hükümler

MADDE 12 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama

Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.